Autorské právo

1) Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie diela v neobmedzenom rozsahu a na dobu neurčitú. Táto licencia je udelená ako nevýhradná.
2) Objednávateľ je oprávnený použiť dielo iba nasledovnými spôsobmi:
a) súkromné, osobné účely a zároveň nesmie dodávať dielo tretím osobám
Akékoľvek iné použitie diela alebo jeho časti podlieha písomnému súhlasu zhotoviteľa.
3) Zhotoviteľ vyhlasuje, že podľa autorského zákona je oprávnený udeliť objednávateľovi licenciu. Nepravdivosť tohto vyhlásenia zhotoviteľa zakladá povinnosť náhrady škody.
4) Dodané dielo alebo niektoré jeho časti môžu byť dielom podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v platnom znení (ďalej ako "Autorský zákon"), resp. môžu byť iným predmetom práva duševného vlastníctva.

Dátum poslednej aktualizácie: 01.01.2020